Kantar - PostGrad-Best Up

Geflüchtete in Deutschland

موضوع طرح مطالعاتی پناهندگان در آلمان چیست؟

طرح مطالعاتی پناهندگان در آلمان یك پروژه تحقیقاتی با عنوان «ارزیابی توامان اقدامات ادغام پناهندگان با توجه به سیاست بازار كار» می باشد كه به سفارش وزارت فدرال كار و امور اجتماعی انجام می شود.

در این پروژه انتظار می رود كه این مساله مشخص شود كه چه اقدامات و عواملی اثر ترغیب كننده یا بازدارنده بر ادغام پناهندگان در بازار كار دارند. در این طرح مطالعاتی نه تنها اثرات كوتاه و میان مدت بررسی می شوند، بلكه

همچنین عوامل پیش بینی كننده مشاركت موفق مستمر در بازار كار و جامعه مورد بررسی قرار می گیرند. بخش اصلی در این پروژه نظرسنجی از پناهندگان در دو مرحله می باشد.

از ژوئیه سال 2018 تا ژوئن 2019 در ابتدا از حدود 10,000 فرد بزرگسال که از سال 2015 یا پس از آن به آلمان پناهنده شده اند، نظرسنجی صورت گرفت. نمونه آماری این پروژه از دفتر ثبت آژانس فدرال کار (Bundesagentur für Arbeit) انتخاب شد. از همه سؤال شوندگان در پایان اولین مصاحبه سؤال شد که آیا می توانیم چند ماه بعد مجددا در مورد این موضوع از آن ها نظرسنجی کنیم. علاوه بر این از شرکت کنندگان درخواست شد که موافقت خود را با این مساله اعلام نمایند که آیا می توانیم برای تحلیل علمی، داده های دفتر ثبت آژانس فدرال کار (Bundesagentur für Arbeit) را نیز با پاسخ های حاصل از این نظرسنجی تلفیق کنیم. اين كار داراي اين مزيت است كه امكان گنجاندن اقدامات و تاثيرات درازمدت فراتر از زمان مصاحبه در اين تحليل فراهم مي شود.

دور دوم نظرسنجی از اوایل سال 2020 تا اواسط سال 2020 انجام خواهد شد. در این مرحله این مساله بسیار حائز اهمیت است كه حتی الامكان بسیاری از افرادی كه قبلا از آن ها نظرسنجی شده است، مجددا در نظرسنجی شركت كنند. نتایج و پیشنهادات تا اواخر سال 2020 به وزارت فدرال كار و امور اجتماعی (BMAS) ارسال می شود.

 
Kantar - PostGrad-Best Up  
Top